ACTELLIC 500 EC 100ML

57,00 zł

(57,00 zł szt.)

Brutto Dostawa: 1-3 dni

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń
magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Dostawa od 20,00 zł brutto
Wyświetl koszt wysyłki
  • Zapewniamy bezpieczne płatności Zapewniamy bezpieczne płatności
  • bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu
  • 14 dni na zwrot produktu 14 dni na zwrot produktu

A C T E L L I C 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l (49,02%).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancja czynną: Solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń
magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.


STOSOWANIE ŚRODKA


Dezynsekcja pustych pomieszczeń.
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec


Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych
obecności operatora podczas zabiegu.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l
wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.
Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć
wentylację.
2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji
przekładniowych itp.
3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.
4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i
dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.


Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec


Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.
Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.
Przy ilości ziarna 22,5 – 45 ton/godzinę stosować 0,75 litra wody, przy przepływie poniżej 22,5 tony 1,5 litra wody.
Opryskiwanie średnio lub grubokropliste.
Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już
środkiem Actellic 500 EC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać oparów.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi - 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic,
zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest
przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę
i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu
etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:
1. Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej.
Może być podawana przez wykwalifikowany personel.
Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku dawkach), aż
do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości atropiny.
2. Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica.
W pierwszej kolejności podać tlen.
3. Nie podawać opiatów i barbituranów.
4. W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie).
5. Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej.
6. Reaktywatory cholinoesterazy (pralidoksym) powinny być, jeżeli to możliwe, podawane w tym
samym czasie, co atropina. Nie działają, gdy podawane są po 24 godzinach od wystąpienia
narażenia i nie są substytutami atropiny.
Dawkowanie pralidoksymu: zatrucia lekkie: 1g w 2–3 ml wody (domięśniowo),
zatrucia ciężkie: 2g w 30 ml wody (dożylnie).
7. Można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany).
Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i
utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja
endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła), podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Zabezpieczyć drogi oddechowe przed
przedostawaniem się treści pokarmowych. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą
przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.
Okres ważności – 2 lata.

Dodatkowe informację w etykiecie w załączniku. 

1065
2018-06-06
Nowy produkt

Pliki do pobrania

Actellic

Etykieta produktu

Pliki do pobrania (177.37k)

Produkty z tej samej kategorii

(Są 16 inne produkty w tej samej kategorii)